Odblokuj Swój Angielski i Mów Swobodnie Jak Brytyjczycy

Cześć! Nazywam się Aleksandra Fiddler i jestem nauczycielką i coachem języka angielskiego. Uwielbiam język angielski, a jeszcze bardziej uwielbiam go uczyć. Poznaj mnie i mój sekret skutecznej nauki i zacznij się uczyć języka angielskiego już dziś!

Total English Hero Image

Regulamin

egulamin świadczenia usług edukacyjnych dla klientów indywidualnych przy uczestnictwie w kursach grupowych i lekcjach indywidualnych w Total English Ltd.

 1. ZAPISY, TESTY, FORMY KSZTAŁCENIA
  1. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach grupowych i lekcjach indywidualnych muszą mieć ukończone 18 lat.
  2. Aby uczestniczyć w lekcjach indywidualnych lub w grupowych kursach językowych, możliwe jest przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej w celu określenia aktualnego poziomu językowego.
  3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje pisemny i ustny test oceniający, który może być przeprowadzony online.
  4. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się online przy użyciu platform e-learningowych.
 2. OPŁATY KURSOWE
  1. Wpłacenie opłaty za kurs video natychmiastowo daje dostęp do platformy kursowej.
  2. Wpłacenie opłaty za kurs na żywo, daje możliwość uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonym terminie.
  3. Opłata może być uiszczona jednorazowo.
  4. W przypadku rozłożenia płatności na raty, uczestnik kursu zobowiązany jest do uregulowania całości kwoty, a nie tylko jednej lub więcej rat.
  5. Jeśli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w kursie po dokonaniu płatności, opłata nie będzie podlegać zwrotowi.
  6. Lekcje indywidualne wymagają opłaty według stawki godzinowej, która musi być opłacona z góry.
  7. Jeśli uczestnik lekcji indywidualnych nie poinformuje szkoły o swojej nieobecności na 24 godziny przed planowanym terminem, dana lekcja nie będzie odpracowywana, a opłata za nią nie będzie zwracana. W przypadku wcześniejszego powiadomienia, lekcja może być odrobiona w innym dogodnym terminie lub przesunięta na kolejny okres rozliczeniowy.
  8. Cena kursów grupowych i lekcji indywidualnych nie obejmuje kosztów podręczników.
  9. Uczestnik ma możliwość otrzymania rachunku lub faktury za kurs językowy zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PRACA SZKOŁY
  1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z należytą starannością metodyczną, programową i organizacyjną. Nadzór nad jakością zajęć spoczywa na Dyrektorze Dydaktycznym i Dyrektorze Zarządzającym, a w codziennej pracy na lektorach prowadzących zajęcia.
  2. Uczestnictwo w zajęciach online oznacza udostępnienie głosu i wizerunku przez uczestnika w celu prowadzenia procesu dydaktycznego i nadzoru nad efektywnym funkcjonowaniem uczestników podczas zajęć.
  3. Wprowadzenie opisanego w punkcie 2 rozwiązania nie wymaga dodatkowej zgody klienta i jest związane z akceptacją niniejszego regulaminu.
  4. Brak dostosowania się do wymogów dotyczących udziału w zajęciach online może wpłynąć negatywnie na jakość świadczonych usług.
  5. Plan zajęć dla kursów na żywo jest ustalany przez szkołę na bieżący rok szkolny.
  6. Lekcje indywidualne odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez klienta i szkołę.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego uczestnictwa w zajęciach i aktywnego uczestnictwa zgodnie z instrukcjami lektora.
  8. Podczas zajęć telefony komórkowe i inne urządzenia mogące przeszkadzać muszą być wyłączone. Niestosowanie się do tych wymogów może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi, włączając relegację z kursu.
  9. Uczestnicy muszą posiadać podręczniki i inne materiały potrzebne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  10. Szkoła nie dostarcza podręczników ani innych materiałów, z wyjątkiem arkuszy testowych.
  11. Absencje nie są usprawiedliwiane w zakresie statystyki frekwencji, braku zadań domowych ani nieobecności na testach. Uczestnicy są zobowiązani do zaliczenia wymaganych testów zgodnie z zasadami szkoły.
  12. Jeśli uczestnik jest nieobecny na zajęciach i nie jest to spowodowane winą szkoły, nie ma możliwości odrobienia tych zajęć ani uzyskania zwrotu opłaty.
 4. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
  1. Szkoła Total English prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych w dobrej wierze i z największą dbałością o ich jakość.
  2. Nie bierzemy odpowiedzialności za przebieg egzaminu, ani nie jesteśmy w stanie zagwarantować pozytywnego wyniku na egzaminie.
  3. Opłaty za egzamin zewnętrzny nie są uwzględnione w opłacie za kurs przygotowujący i muszą być wniesione w firmie, w której zdawany jest dany egzamin.